leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Turisztikai vállalkozások működtetése (10065-12)

17.Vállalkozási alapismeretektantárgy 80óra/ 80óra**Kizárólag13.és 14.évfolyamonmegszervezettképzés/9-13.évfolyamonmegszervezettképzés

17.1.A tantárgytanításának célja

AVállalkozási alapismeretekoktatásának alapvető célja,hogy elősegítseatanulókgazdálkodási gondolkodásmódjának kialakulását ésfejlesztését,járuljonhozzáapiacgazdaság működésének megértéséhez,tegyeképesséatanulókat amunkavilágának,ezenbelül avállalkozásokjellemzőinek,alapítási folyamatának,működtetésénekés működésénekmegértésére.Segítsenmagyarázatot adni aturizmusrendszerekörnyezeti elemeinek változásaira,egyeseseményekre,hogy felelősséggel tudják értékelni agazdaságpolitikai folyamatokat,gazdaságidöntéseket.Biztosítsa,hogy atanulók gondolkodásának részévéváljonagazdálkodási racionalitás.Atanulók ismerjenek meg vállalkozásokat azidegenforgalomkülönféleterületeiről,Sajátítsák el egy tetszőlegesenválasztott idegenforgalmi vállalkozásalapításának folyamatát.Legyenrálátásuk ajogszabályi,személyi és tárgyifeltételekre.Tudatosodjonbennük azidegenforgalmi vállalkozások gazdaságosműködtetésének ésműködésének követelménye.

17.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

17.3.Témakörök és elemeik

17.3.1.Vállalkozások működtetése40óra / 40 óra*

-Gazdasági alapismeretek (alapfogalmak, gazdasági körforgás, a gazdaságszereplői, bankrendszer, a pénz,értékpapírok)-Agazdálkodó szervezetek fajtái ésjellemzői atulajdonforma,atevékenység

jellege, a méret és a társasági forma szerint-AKKV-k szerepe a turizmusban. Munkaszervezés, gazdálkodás.-Tevékenységi kör meghatározása -Agazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai-Vállalkozások alapításáravonatkozó jogi szabályozás,adatszolgáltatási

kötelezettségek

-A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó

jogi szabályozás,adatszolgáltatási kötelezettségek.-Okmányirodák éscégbíróság vállalkozással kapcsolatosfeladatai-Üzletműködéséhezszükséges szerződések,engedélyek,hatóságok.-A vállalkozás erőforrásai.-A vagyon fogalma.-A vállalat eszközei, forrásai.-A mérleg.

– Az eredmény kimutatása

– Munkaerő szükséglet és munkakör meghatározása.

– Munkaerő felvétel, béralku

– Szakmai továbbképzések

– Munkavállalóval kapcsolatos be- és kijelentési kötelezettségek.

– A bérgazdálkodás szempontjai.

– Bérszámfejtés és bérkifizetés bizonylatai, tartalma.

– A munkabér után fizetendő adók, járulékok

– A tevékenységformának megfelelő telephely kiválasztása

– Az üzlet helyiségei, kialakításának megtervezésének szempontjai.

– Az alapterület hatékony kihasználásának szempontjai.

– A tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések, berendezési tárgyak körének meghatározása, azok beszerzési lehetőségei

– A vállalati tevékenység tervezésének fontossága

– A tervezés, mint vállalati tevékenység és a döntések előkészítésének eszköze.

– Az üzleti terv fogalma, készítéséhez felhasználható információk.

– Az üzleti terv felépítése, tartalma.

– A vállalkozás finanszírozása.

– Pályázati lehetőségek felkutatása: magyar és Európai Uniós pályázatok elérhetősége.

– Finanszírozási lehetőségek.

– Pénzügyi tervezés

– Munka-, környezet-, vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, valamint egészségügyi szabályok a turisztikai vállalkozások esetében.

17.3.2. Vállalkozások dokumentációja 40 óra / 40 óra*

– Alapítással kapcsolatos dokumentumok

– Vállalkozások képviselete.

– Jogszabályon alapuló egyéb dokumentumok

– Szerződések

– Az üzleti adminisztráció legfontosabb dokumentumai

– Működéssel kapcsolatos dokumentumok

– Nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok

– Az egyes adónemek jellemzői, alanya, tárgya, mértéke.

– Az adókötelezettséghez kapcsolódó dokumentumok

18. Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat tantárgy 304 óra / 304 óra*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

18.1. A tantárgy tanításának célja

A turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók a korábban megszerzett ismereteiket szintetizálva el tudják végezni a turisztikai vállalkozások munkafolyamatait, képesek legyenek áttekinteni a turisztikai vállalkozások szervezeti felépítését, az egyes üzletágak egymáshoz való viszonyát, a munka kapcsolatokat, és az egyes területek munkafolyamatait. Biztonsággal építsék ki és fejlesszék az üzleti kapcsolatokat a turisztikai piacon. Legyenek képesek együttműködni más piaci szereplőkkel. Ismerjék meg a reklámpiacot, és tevékenyen vállaljanak részt a marketingkommunikációban is. Ismerjék meg és tudják alkalmazni a kiutaztató, a beutaztató, a belföldi és egyéb üzletágak specialitásait, követelményeit és az értékesítési csatornákat. Olyan szemlélet birtokába kerüljenek, hogy eleget tudjanak tenni az utaztatási tevékenység folyamatosan változó követelményeinek. Legyenek képesek a kínálat megteremtésére nem csupán a vakációs turizmus, hanem a MICE szegmens számára is.

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

18.3. Témakörök és elemeik

18.3.1. Utaztatási feladatok 152 óra / 152 óra*

– Kiutaztató üzletág jellemzői

– Kiutaztató referenstől elvárt ismeretek, a tevékenység követelményei

– Beutaztató üzletág jellemzői.

– Beutaztató referenstől elvárt ismeretek, a tevékenység követelményei

– Belföldi üzletág jellemzői

– Belföldi referenstől elvárt ismeretek, a tevékenység követelményei

– Üzleti utaztatás

– Incentíve utak

– Rendezvényszervezés

– Árualap lehetőségek üzletáganként

– Az árualap beszerzésének lehetőségei és módja

– Szerződés fajták

– Csoportos és egyéni utak jellemzői

– Utazási csomag összeállítása, programtervezés

– A bizalmas tarifa értelmezése

– Kalkulációkészítés szabályai

– Árualap kiajánlása

– Eladási ár meghatározása

– Az árualapok értékesítési csatornái

– Internet alapú kereskedelem

18.3.2. Piaci kapcsolatok 152 óra / 152 óra*

– Üzleti célok meghatározása.

– Üzleti stratégia kialakításának szempontjai, eszközei

– Az egyes üzletágak kapcsolódása

– Az egyes üzletágak jövedelmezősége

– Vevőkörelemzés, termékfejlesztés.

– Árpolitika, árképzés.

– Utazási irodai marketing.

– Minőségbiztosítás a turisztikai piacon