leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Titkári ügyintézés (10073-12)

12. Üzleti adminisztráció gyakorlat tantárgy 192 óra

12.1. A tantárgy tanításának célja

Az üzleti adminisztráció tantárgy gyakorlati oktatásának célja, megismertetni a tanulókat a mindennapi írott kommunikációban gyakran használt egyszerű iratok, valamint kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi – stilisztikai – fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait, a levelezési alapfogalmak értelmezését, a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait. – különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a kereskedelmi iratokra.

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

12.3. Témakörök

12.3.1. Az irodai adminisztráció alapjai 96 óra

Az irodai munka alapdokumentumai.

Az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos tennivalók.

Irodai munkafolyamatok szervezése.

Időbeosztás tervezése, szervezése.

A saját munka tervezése, a hatáskörbe tartozó munkafolyamatok szervezése.

Szervezi vezetője időbeosztását.

Ügyfélkapcsolati feladatok.

Az ügyfél- és partnerlisták kezelése.

Hivatalos kapcsolatok koordinálása a külső és belső partnerekkel.

Az ügyféladatbázis működtetése.

A szűrőfeladatok szabályai.

Szűrőfeladatok: az ügyfelek, partnerek rangsorolása.

A vezető által delegált feladatok ellátása.

Információs tájékoztató anyagok készítése.

Információk kérése és továbbítása a munkatársak számára. (információtovábbítás formái.)

Az irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés). 76

Az ellenőrzés, értékelés fázisai (önellenőrzési, ellenőrzési technikák, visszajelzés, értékelés).

Minőségbiztosítási, minőségirányítási előírások alkalmazása.

12.3.2. Iroda tárgyi feltételei, készletgazdálkodás 96 óra

Javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására.

Ügyviteli feladatok, jelentések készítése.

Számítógépes ügyviteli programcsomagok használata.

Gazdálkodás az irodai készletekkel.

Szervezeti utasítások nyilvántartása.

Eszköznyilvántartások vezetése.

Javaslattétel a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzéséhez.

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat.

A munkaviszonnyal összefüggő iratok készítése, vezetése (munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságtervezet).

13. Ügyviteli ismeretek tantárgy 128 óra

13.1. A tantárgy tanításának célja

Az Ügyviteli ismeretek elmélet tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék az ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli renddel és annak fontosságával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

Biztonsággal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető információk között, valamint az információkat képesek legyenek rendszerezni. Sajátítsák el a biztonságos irat és adatkezelés jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelését.

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

13.3. Témakörök

13.3.1. Ügyviteli alapismeretek 32 óra

Ügyvitel fogalma, területei, ügyviteli alapfogalmak, ügyiratok csoportosítása.

Ügyvitelszervezés (tartalmi, formai követelmények).

Ügyviteli folyamat.

Ügyiratkezelés jogszabályi háttere.

Ügyviteli bizonylatok fajtái, felhasználási területük.

Iratkezelési szabályzat, irattári terv.

Ügyiratkezelés, hivatalos ügyiratok kezelése.

Ügyiratkezelés szervezete.

Ügyiratkezelés technológiája (manuális, számítógépes).

Ügyiratkezelés szakaszai.

Ügyiratok rendszerezésének szempontjai.

Minősített adatok fogalma, kezelésének szabályai.

13.3.2. Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend, programcsomag

32 óra

Ügyviteli folyamat, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában.

Ügyviteli rend kialakítása, szerepe.

Ügyiratok rendszerezéses, sorrendiség.

Iratkezelési segédeszközök (irattartók, dossziék, mappák).

Ügyviteli, ügyiratkezelési, készletgazdálkodási bizonylatok fajtái, felhasználási területük.

Irodai eszközök, készletgazdálkodás nyilvántartása.

Irodatechnikai eszközök alkalmazása.

Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása (levélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.).

Ügyviteli programok fajtái és alkalmazása.

Postázás, postai díjak.

Bélyegző, bélyegzőhasználat, nyilvántartás, tárolás.

Irattározás, speciális irattárak (mikrofilm, adattarolók, stb.).

Iratok selejtezése, selejtezési jegyzőkönyv.

13.3.3. Pénzügyi és számviteli előírások 32 óra

Bizonylatok fogalma, fajtái.

Valuta, deviza fogalma, jellemzői.

Készpénzforgalmi tevékenység fogalma, jellemzői.

Pénzkímélő eszközök fajtái.

Fizetési módok jellemzői.

Pénzügyi tranzakciók fajtái.

A vállalkozások alapításának, működtetésének adminisztratív feladatai.

Banki ügyintézés feladatai.

Adókötelezettséggel járó feladatok.

Vállalkozásfinanszírozási feladatok.

Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés.

Pénzforgalmi nyilvántartások.

Mérleg jellemzői, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás jellemzői.

Adó fogalma, fajtái, szerepe.

Adójogszabályok tartalmi elemei.

A vállalkozással kapcsolatos pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat.

Jogszabályok változásai (jogszabályfigyelés).

Utazási költségelszámolások.

Kiküldetési rendelvény.

Számviteli bizonylat fogalma. 80

Készpénzfizetési számla kiállításának szabályai.

Átutalásos számla kiállításának szabályai.

Visszáru kezelése.

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatokat kiállítása.

13.3.4. Adózással kapcsolatos kötelezettségek 32 óra

Pénzkezelési szabályzat tartalmi, formai követelményei.

Általános forgalmi adó.

Beérkező számlák nyilvántartása.

Kimenő számlák nyilvántartása.

Társasági adó.

Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

Járulékok nyilvántartása.

Adózási határidők, bevallások határideje