leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Munkahelyi kommunikáció (10070-12)

7.Kommunikáció alapjai tantárgy132óra/126óra*

* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezett képzés

7.1.A tantárgytanításának célja

Akommunikáció alapjai elméleti oktatásalapvető célja,hogyatanulók elsajátítsákakommunikáció különböző fajtáit,felismerjék azokat ésannak megfelelőenkezeljék.Legyenek tisztábanakommunikáció fontosságával,azügyfelekregyakorolt hatásának jelentőségével.Képessékell tenni atanulókat arra,hogy akommunikáció helyesmegválasztásával hatékonyanvégezzék munkájukat.

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmaitartalmak

Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

7.3.Témakörök

7.3.1.Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett ésprotokollszabályok68óra/63óra

Akommunikáció fogalma,fajtái.A szóbeli ésírásbeli kommunikáció típusai.Anonverbáliskommunikáció.Akonfliktusok éskezelési módjaik.Akommunikáció folyamataésfajtái.Akommunikáció etikai ésprotokollszabályai.Azelektronikuskapcsolattartásalapvető szabályai (netikett).

7.3.2.Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, konfliktuskezelés64óra/63óra

Írásbeli ésszóbeli kommunikációjábanfokozottanügyel anyelvhelyességi és

nyelvhasználati szabályok betartására.Olvasott szakmai szöveg megértése.Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése.

Ahelyes beszédtechnikája.Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd).Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás.Anyelvhelyesség szóbeli ésírásbeli elemi,nyelvhasználati szabályok.

7.4.A képzés javasolthelyszíne (ajánlás)

8. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 128 óra/144 óra + 15 ÖGY*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgyalás „kellékeinek” megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása.

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

8.3. Témakörök

8.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat fajtái.

Üzleti nyelvi kultúra.

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai.

A tárgyalás előkészítése, lebonyolítása. (ÖGY) 54

Tárgyalástechnika. (ÖGY)

A kommunikációs zavarok fajtái.

Tömegkommunikáció jellegzetességei.

8.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokoll 40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.

Az üzleti etikett szabályai.

Viselkedéskultúra alapszabályai.

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei.

Telefonos kapcsolattartás. (ÖGY)

A közéleti megnyilvánulás fajtái.

8.3.3. A viselkedéskultúra szabályai 48 óra/48 óra + 5 óra ÖGY

A viselkedéskultúra alapszabályai.

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.

Az irodai munka etikai szabályai.

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel). (ÖGY)

A munkahelyi viselkedés alapnormái.

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik.

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai.

A személyiségfejlesztés lehetőségei.

Álláskeresési technikák