leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven (10071-12)

16. Hivatali protokoll ismeretek tantárgy 80 óra

16.1. A tantárgy tanításának célja

A hivatali protokoll ismeretek elméleti tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal az alapvető etikett, protokoll és illemszabályokat. A tanulók legyenek képesek alkalmazási szinten elsajátítani az üzleti és hivatali protokoll szabályait, valamint az eltérő kultúrák sajátosságaiból adódó különbségek jellemzőit.

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

16.3. Témakörök

16.3.1. Üzleti kommunikáció szabályai 40óra

Etikett és protokoll alapismeretek.

Viselkedés technikák, testbeszéd.

Névjegyhasználat szabályai.

Tárgyalástechnikák fajtái, jellemzőik.

Beszédtechnika és retorika.

A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus.

Munkahelyi protokoll és a megjelenés-kultúrája.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai.

Kellemetlenségek, konfliktusok kezelése, bocsánatkérés.

Konfliktuskezelési technikák.

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái.

Munkahelyi rendezvények protokollja.

Nemzetközi protokoll sajátosságai.

Eltérő kultúrákból adódó különbségek.

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban.

16.3.2. Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban 40 óra

A kommunikáció fogalma.

A verbális kommunikáció.

A nyelv és a beszéd.

Az artikuláció, hangerő, hanglejtés, hangszín. 98

A beszéd sebessége, szünetek típusai.

A nyelv és az írás.

A nem verbális kommunikáció.

Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban.

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, követelményei.

Gesztus, mimika, tekintet.

A testmozdulatok, a testtartás.

Személyközi távolságtartás.

A kulturális jelzések.

Kommunikációs csatornák.

Egyirányú kommunikációs helyzetek (előadás, közlés, stb.).

Kétirányú kommunikáció – visszacsatolás.

17. Szakmai idegen nyelvgyakorlat tantárgy 224 óra

17.1. A tantárgy tanításának célja

Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására.

Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenk meg a hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával.

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

17.3. Témakörök

17.3.1. Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken 112 óra

Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása.

A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése.

Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei.

Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai.

17.3.2. Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven 112 óra

Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven.

Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.

Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok.

Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven.

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően.

Íráskészség feladatok – motivációs levél írása.

Telekommunikációs eszközök.

Telefonbeszélgetések szabályai. 101

Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái.

Hivatalos levelek fajtái.

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek.

Levelezés hagyományos és digitális formában.

Szerződések fordítása idegen nyelven.

Üzleti levelek formai követelményei.

Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven.

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai.

A szervezet bemutatásának módjai.