leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés (10067-12)

4. Gépírás és iratkezelés gyakorlat tantárgy 180 óra + 170 ÖGY /252 óra +60 óra ÖGY*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja

A Gépírás és iratkezelés gyakorlat gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni számítógépen és írógépen egyaránt. Legyenek képesek szövegszerkesztésre és tetszőleges forrás alapján dokumentumkészítésre. Ismerjék és alkalmazzák a különböző technikai és tárgyi feltételeket. Alkalmazzák az iratkezelési előírásokat.

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

4.3. Témakörök

4.3.1. Vakírás alapjai 110 óra + 80 ÖGY/ 144 óra + 35 ÖGY

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai (ÖGY).

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai.

A biztonságos munkavégzés körülményei.

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás (ÖGY).

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai.

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása.

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos mozdulatelemzéssel, másolással.

Másolás kéziratról (ÖGY).

Idegen nyelvű dokumentum másolása.

Elektronikus írás szabályai.

Hallás utáni írás technikája.

Iratsablon szerkesztése.

4.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok

70 óra + 90 óra ÖGY/108 óra + 25 óra ÖGY

Dokumentumok típusai, fajtái.

A dokumetumszerkesztés követelményei.

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai.

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. 39

Körlevélkészítés elemei, technikája (ÖGY).

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata (ÖGY).

Elektronikus levelezés technikája és szabályai.

A táblázatkészítés műveletei.

Táblázatok készítése, kezelése (ÖGY).

Az adatbázis készítésének műveletei.

Hivatkozások használata

5.Levelezésiismeretektantárgy 36 óra/36 óra*

* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezettképzés

5.1.A tantárgytanításának célja

ALevelezési ismeretek I.elméleti oktatásának alapvető célja,hogy atanulók megismerjék aziratokfajtáit,tartalmi-formai-nyelvikövetelményeit. Biztonsággalalkalmazzák ahivatali ésazüzleti levelezésszabályait,azonbelül kezeljék a

gazdasági és a kereskedelmi levelezés folyamatát.

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

5.3.Témakörök

5.3.1.Üzleti levelezéssajátosságai18 óra/18 óra

Levelezési alapfogalmak.Alevél típusai,fajtái.Aziratok fajtái;készítésük tartalmi,formai ésnyelvi követelményei.Irat,okirat,ügyirat csoportosítása,jellemzői.

Sablonok használata.

Kereskedelmi levelek fajtái,formai követelményei.Levél fogadás és továbbítás fajtái.

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai.

5.3.2.Hivatali-, üzleti-, és magánlevelezés18 óra/18 óra

Üzleti levélkészítése.Azüzleti életbenelőforduló levelek típusai (gazdasági,kereskedelmi).Az ügyirat-ésdokumentumkészítésalapelvei ésfolyamata.Egyszerűügyiratok (meghatalmazás,kötelezvény,elismervény,stb.).Irodafajták,irodatípusok,azirodakialakításának ergonómiai követelményei.Azüzleti élet gazdasági éskereskedelmi levelei.

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai.

Szervezetek belső iratai.

Környezetvédelmi szempontok az irodában.Az adat-ésinformációkezelésfolyamataazirodai munkában:információforrás,-szerzés, -rögzítés,-feldolgozás .

6. Levelezési ismeretek gyakorlat tantárgy 144 óra + 145 óra ÖGY /198 óra + 85 óra ÖGY*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja

A Levelezési ismeretek II. tantárgy gyakorlati oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyományos és digitális formáját. Biztonsággal és önállóan tudjanak levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lezárni. Legyenek képesek szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani, alkalmazzák az üzleti és hivatali formai elvárásokat levélkészítés körben.

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

6.3. Témakörök

6.3.1. Üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása 72 óra + 90 óra ÖGY /108 óra + 50 óra ÖGY

Hivatalos levelek fajtái.

Levelezés hagyományos és digitális formában.

Jelentések, beszámolók.

Szerződések, járulékos levelezés.

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei.

Az iratkezelés és – tárolás teendői, dokumetumai.

Iratok iktatása, tárolása, őrzése (ÖGY).

Üzleti levelek formai követelményei.

Üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei.

Üzleti levél szerkesztése, készítése (ÖGY).

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei, használatuk (ÖGY).

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai.

6.3.2. A hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása. 72 óra + 55 óra ÖGY/ 90 óra + 35 óra ÖGY

A dokumentumok típusai, fajtái.

A dokumentumszerkesztés követelményei.

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait.

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai (ÖGY).

A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY).

Szervezetek belső iratai.

Egyszerű ügyiratok (ÖGY).

A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY)