leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Gazdálkodási alapfeladatok (10066-12)

9.Gazdasági alapismeretektantárgy 144 óra/144 óra*

* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezett képzés

9.1.A tantárgytanításának célja

A Gazdasági alapismeretek elméleti oktatásának alapvető célja,hogy atanulók elsajátítsák agazdasági alapfogalmakat,megértsék agazdaság működésimechanizmusát.Ismerjék apiaci folyamatokat,azok törvényszerűségeit.Legyenektisztábanapénzfunkcióival ésapénzforgalomfajtáival,ismerjéka magyar bankrendszerfelépítését.

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

9.3.Témakörök és elemeik

9.3.1.Gazdaság alapelemei72óra/72 óra

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösségfogalma.Agazdasági javak csoportosítása.A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági körforgás.Apiacfogalma,elemeiésműködése.A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; jellemzői.

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete.

Atermelésitényezők fajtái,csoportosításuk.

Az állam szerepe a piacgazdaságban.

9.3.2.A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer45óra/45óra

Apénzfogalmaésfunkciói.A pénzforgalom fajtái, bizonylatai.A magyar bankrendszer.

Kétszintű bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe.Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők. Pénzintézetek fajtái,funkciói,szolgáltatásai.

Fizetési módok és technikák.

9.3.3.Gazdálkodási ismeretek27óra/27óra

Adók,támogatások fajtái,szerepe.Személyi jövedelemadó

Helyi adók

Vállalkozások adófizetési kötelezettségei.

Általános forgalmi adó.

Háztartás bevételei, kiadásai.

Háztartások pénzgazdálkodása, megtakarításai

10. Jogi ismeretek tantárgy 90 óra/90 óra *

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1. A tantárgy tanításának célja

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a jogi alapfogalmakat, a jogforrásokat, valamint a jogszabályi hierarchiát. Legyenek tisztában a közigazgatási eljárással, a munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségekkel. Biztonsággal kezeljék felhasználói szinten a jogszabályi nyelvezetet.

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

10.3. Témakörök

10.3.1. A jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak 45 óra/45 óra

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma.

Jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak, jogforrások.

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői.

A jogképesség, cselekvőképesség fogalma.

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek.

A magyar közjogi rendszer, önkormányzati rendszer felépítése.

Közigazgatási eljárás.

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a jogképesség, cselekvőképesség fogalma.

Alapvető munkajogi szabályok.

Jogérvényesítés típusai.

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői.

Alapvető munkajogi szabályok.

Jogérvényesítés.

Az Európai Unió legfontosabb szervei, feladatai.

Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai.

10.3.2. Szerződésfajták, szerződéskötés követelményei 45 óra/45óra

A szerződés fogalma, fajtái.

A szerződéskötés szabályai.

Szerződés fajtái, a szerződés főbb követelményei.

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentáció fajtái.

Munkavégzésre vonatkozó jogi előírások csoportosítása.

Pályázati dokumentáció formai követelményei.

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei

11. Vállalkozási ismeretek tantárgy 96 óra/108 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja

A Vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljon hozzá a piacgazdaság működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás.

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

11.3. Témakörök

11.3.1. Vállalkozási alapfogalmak 32 óra/36 óra

A vállakozás fogalma, céljai, a sikeres vállalkozás kritériumai, szervezeti formák ( Kft, Bt, Kkt, ZRt, NYRt, Alapítvány) 67

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai.

Vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozás, adatszolgáltatási kötelezettségek, személyes és internetes cég alapításának lehetőségei.

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai.

A vállalkozások megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos eljárások, adatszolgáltatási kötelezettségek

Okmányirodák és cégbíróság vállalkozással kapcsolatos feladataik.

Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatóságok.

Pályázati lehetőségek felkutatása: magyar és Európai Unió-s pályázatok elérhetősége.

Közbeszerzés alapfogalmai.

A közbeszerzési intézményrendszer, illetve a közbeszerzési eljárások résztvevői.

A közbeszerzési eljárások közös szabályai.

11.3.2. Vállalkozás működtetése 32óra/36 óra

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség.

A gazdasági esemény fogalma és fajtái.

A könyvviteli számla.

A vállalkozások erőforrásai.

A vagyon fogalma, csoportosítása.

A vagyon összetételének sajátosságai a kereskedelmi vállalkozásoknál.

A vállalat eszközei.

A vállalat forrásai.

A számviteli törvény előírásai az adatokra és a csoportosításukra vonatkozóan.

Egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma.

Mérleg összeállítása.

Mérlegadatok értelmezése.

Következtetések levonása a gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és az alapvető gazdasági számítások elvégzése után.

Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján.

Az eredmény szerkezete.

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete.

Az eredménykimutatás és a mérleg kapcsolata.

Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhasználása.

A gazdasági tevékenység elemzésének jelentősége.

11.3.3. Vállalkozás dokumentációja 32 óra/36 óra

Alapítással kapcsolatos dokumentáció. 68

Társasági szerződés.

Aláírási címpéldány.

Jogszabályon alapuló dokumentáció .

Működéssel kapcsolatos dokumentáció.

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.

Munkaügyi nyilvántartások.

Nyilvántartással kapcsolatos dokumentáció.

Személyi jövedelemadó nyilvántartások.

Járulékok elszámolásával kapcsolatos elszámolások