leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

3.Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra

3.1.A tantárgytanításának célja

Atantárgy tanításának célja,hogy adiákok alkalmasak legyenek egy idegennyelvűállásinterjúneredményesenés hatékonyanrésztvenni.Ehhezkapcsolódóantudjanak idegennyelvenszemélyesésszakmai vonatkozást isbeleértvebemutatkozni,amunkavállaláshozkapcsolódóanpedig egy egyszerű

formanyomtatványt kitölteni.

Cél,hogyarendelkezésreálló 64tanóraegység kereténbelül egyrészt egy nyelvtani rendszerezéstörténjenmeg alegalapvetőbbigeidők,segédigék,illetveazállásinterjúhozkapcsolódóanalegalapvetőbbmondatszerkesztési eljárásokelsajátításarévén.Majderre építve történjenmegazidegennyelvi asszociatívmemóriafejlesztésésazinduktívnyelvtanulási készségfejlesztés6alapvető,amindennapi élethezkapcsolódó társalgási témakörönkeresztül.Végül ezekreazismertekre alapozva valósuljonmeg aszakmájáhozkapcsolódóidegennyelvikompetenciafejlesztés.

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:

Idegen nyelvek

3.3.Témakörök

3.3.1.Nyelvtani rendszerzés18óra

A 8 órás nyelvtani rendszerezésalatt atanulók alegalapvetőbb igeidőketátismétlik,illetvebegyakoroljákazokat,hogy munkavállaláshozkapcsolódóan, hogyazállásinterjúsoránneokozzongondotamúltra,illetveajövőrevonatkozó kérdések megértése,illetveazazokraadandóválaszokmegfogalmazása. Továbbá alkalmaslesz a tanuló arra,hogy egyszakmai állásinterjúnelhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyenképes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.Azigeidők helyesbegyakorlásalehetővéteszi számára,hogy mintleendőmunkavállalóképes legyen arra,hogy amunkaszerződésbenmegfogalmazott tartalmakat helyesenértelmezze,illetveajövőbeli karrierlehetőségeketfeltérképezze.A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak azigeidők helyeshasználatarévénfogmegvalósulni.

3.3.2.Nyelvtani rendszerezés 28óra

A 8 órás témakör során a diákakérdésszerkesztés, ajelen,jövő ésmúltidejű feltételesmód, illetve amódbelisegédigék(lehetőséget,kötelességet,szükségességet,tiltást kifejező)használatát eleveníti fel,amely révén idegennyelvensokkal egzaktabbmódontud bemutatkozni

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.

Az elsajátítandó témakörök:

– személyes bemutatkozás

– a munka világa

– napi tevékenységek, aktivitás

– lakás, ház

– utazás,

– étkezés

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.

3.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze

15. A szervezés és ügyintézés gyakorlata 96 óra

15.1. A tantárgy tanításának célja

A tanulók olyan mélységű ismeretanyagot sajátítottak el az elmélet során, amely az elintézendő munkák, feladatok megszervezéséhez, az önálló ügyintézés megvalósításához alapvetően szükséges. A hatékony ügyintézéshez, a kapcsolattartáshoz a szóbeli, írásbeli kommunikáció, az iratismeret, az iratok kezelésében szerzett tapasztalat, valamint további ügyviteli területeken való jártasság szükséges. A tanulók gyakorlatban is ismerjék meg a hivatalos 104

levelezés szabályait. Legyenek képesek önállóan különböző iratokat készíteni (kérvény, kérelem, hivatalos levél, stb.) és önállóan ügyeket intézni.

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.

15.3. Témakörök

15.3.1. Ügyiratkezelés a gyakorlatban 48 óra

Iratok kezelése

Közfeladatot ellátó szervezetekkel kapcsolatos iratok kezelése a gyakorlatban

Hivatalos szerveknek küldött iratok

Kérvény, panasz, bejelentés, fellebbezés, javaslat készítése

Elutasítások gyakorlati kezelése

Hivatalos szervek által küldött iratok kezelése

Felszólítások, idézések, engedélyek, elutasító határozatok, igazolások, igazolványok gondozása a gyakorlatban

Elektronikus iktatás megismerése

Pénzügyi bizonylatok kezelése

Adatbázisok kezelése, alkalmazása

15.3.2. Az ügyintézés gyakorlata 48 óra

Gyakorlat, tapasztalatszerzési céllal, jelleggel követi vezető-tanárát, vagy tanárának utasításait a különböző tárgyalásokra, idézésekre, terápiás foglalkozásokra, eljárási ügyekre, akár börtönbe is.

Tervet, feljegyzéseket készít, véleményt kialakít, észrevételez, javaslatokat tesz, értékel, hogy a jövőben az önálló munkavégzésében hasznosítani tudja a szerzett tapasztalatokat

Ügyintézést segítő programok használata

Gondoskodik a munkához szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok folyamatos pótlásáról

Dokumentumokat fénymásol

Kezeli a munkájához szükséges technikai eszközöket(

Irodai szoftverprogramok kezelése (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció,

Elektronikus levelezés

Internet – intranet használata

Időközi jelentéseket készít

Szituációs példák esetek forgatókönyvének készítése, gyakoroltatása. Kollektív – egyéni megbeszélésük. Értékelés. Következtetések levonása.

A gyakorlati foglalkozásról videofelvétel készítése, elemzés.