leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

11469-12 Családpedagógiai gondozás

13. Családpedagógia tantárgy 128 óra

13.1. A tantárgy tanításának célja:

A tanuló az itt elsajátított ismereteket eredményesen alkalmazza az illetékesség területén élők számára. Ez kiterjed a hétköznapi szociális és mentálhigiénés problémák illetve a krízishelyzetek megoldásában, az ilyen élethelyzetekhez vezető okok megelőzésében.

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, etika, biológia – egészségtan műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.

13.3. Témakörök

13.3.1. A család működési zavarai 64 óra

A családi, rokoni támogató rendszer (szociális háló) fogalma

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás jellemzői

Családon belüli kapcsolatok lazulása

Családon belüli erőszak

A családi önállóság hiánya

Sérült családok

A család és az iskola integrációjának problémái

A családi szerepek és a szerep-összeférhetetlenségek

A család, mint problémaforrás

Magányosság a családon belül

Egyszülős családok problémái

Családi és társadalmi minták diszharmóniája

Deviancia megjelenése

Anyagi lehetőségek szűkülése

Tartós munkanélküliség, fiatal munkanélküliek helyzete

Megváltozott munkaképesség

Tanulási feltételek romlása

A családi konfliktusok forrásai, azok okainak feltárása

Krízishelyzetek

Születési problémák

Örökbefogadás problémái

Veszélyeztetettség

Hátrányos helyzet

Kirekesztés

Tanulási nehézségek, gondok

Iskolakerülés

Családi reakciók az iskolakerülés során 97

Beilleszkedés zavarai

Fejlesztés szükségességének megismerése

Családi veszteségek fajtái és családi reakciók

Viselkedési gondok

Gyermekszegénység

Éhező gyermekek

A bűnözés útja

Roma gyerekek problémái

13.3.2. Szociális ellátások – Hálózati rendszer 32 óra

Szociális, életvezetési, mentálhigiénés lehetőségek értelmezése, felkutatása

Az egyes ellátásokhoz való hozzájutás feltételei

Elvált szülők egymáshoz és a gyermekekhez való viszonyának felmérése, családterápia kiválasztása

A család teherbíró képességének megismerése

Családi és iskolai integráció lehetőségeinek megismerése, megoldás keresése

A tanulási nehézségek felismerése, fejlesztési lehetőségek ismerete

Szülőktől való leválás szükségessége

Pénzbeli, természetbeni, stb. ellátásokhoz, továbbá szociális ellátásokhoz való hozzájutás esélyeinek felmérése

Pályázatfigyelés

Munkanélküliség

Adósságterhekre megoldás, enyhítés

Lakhatási problémák

Kilakoltatás, átmeneti elhelyezés

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

Szakosított szolgáltatások

Rendszeres, folyamatos kapcsolattartás

Országos és helyi (illetékességű) szolgáltató adatainak ismerete

Intézménytípusok ismerete

Nevelési – oktatási – pedagógiai szolgáltatók

Szociális szolgáltatók

Munkaügyi, foglalkoztatással kapcsolatos intézmények

Egészségügyi szolgáltatók

Rendőrség (bűnözés, közlekedés, DADA program)

Művelődésügyi szolgáltatók

Pénzügyi szolgáltatók

13.3.3. A „kilábalás” útja 32 óra

Tolerancia erősítése

Családi közösségfejlesztés 98

Egyéni és csoportprogramok

Családon belüli kapcsolatok erősítése

Családterápiák

Bizalmi légkör kialakítása

Konfliktuskezelő meditációs foglalkozások

Ép és sérült családok esélyegyenlőségének segítése

Deviáns jelenségek megelőzése

Korrepetálások szervezése, tanulásszervezés

Egész napos iskolai elhelyezés

Akciók figyelése (pl. Minden gyermek lakjon jól!)

Segítségnyújtás a fiatalok önállósulásához

Élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning)

Pályaválasztás, továbbtanulás, képzés

Időgazdálkodásra nevelés

Nevelési hiányosságok pótlása

Karriertervezés segítése

Önéletrajz, pályázatírás

Álláskeresési technikák

Családi gazdálkodás szervezésének, tervezésének segítése

Rászoruló vidéki családok segítése (állatok, vetőmagok, stb. – mezőgazdasági tevékenység előmozdítása)

Növénytermesztés és állattenyésztési bemutató foglalkozások, betanítások szervezése az élelmiszer-önellátás céljából

Családi életvezetési gyakorlatok szervezése, lebonyolítása

Külföldi munkalehetőség keresésének segítése

Viselkedéskultúra, kommunikáció fejlesztése

14. Szervezési és ügyviteli ismeretek tantárgy 96 óra

14.1. A tantárgy tanításának célja

A tanulók olyan mélységű ismeretanyagot sajátítsanak el, amely az elintézendő munkák, feladatok megszervezéséhez, az önálló ügyintézés megvalósításához alapvetően szükséges. A megfelelő ügyintézéshez, a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges a szóbeli, írásbeli kommunikáció, az iratismeret, az iratok kezelésében szerzett tapasztalat, valamint további ügyviteli területeken való jártasság. A tanulók ismerjék meg a hivatalos levelezés szabályait. Legyenek képesek önállóan különböző iratokat készíteni (kérvény, kérelem, hivatalos levél, stb.)

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.

14.3. Témakörök

14.3.1. A munkavégzés során kezelt dokumentumok 48 óra

Dokumentumok, iratok fajtái

A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

Iratkezelés – iratkezeléshez használt eszközök

Postabontás, iktatás, iratok tárolása, őrzése 101

Iratok selejtezésének szabályai

Levelezés

A levelek formai követelményei (fejrész, főrész, záró rész)

Címlisták

Hivatalos levelek elkészítésének hagyományos és elektronikus szabályai

A levelek tartalmi elemei

Kérvény, kérelem

Értesítés, szerződés, megrendelés, fellebbezés, idézés

Körlevél

Szabálysértési ügyek iratai

Anyakönyvi ügyek iratai

Elektronikus levelezés, E-mail küldés, fogadás, csatolt állomány küldése

Internet, intranet használata

Bizonylatkezelés általános szabályai

Bizonylat fogalma

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem

Bizonylatok csoportosítása (külső bizonylatok, belső bizonylatok)

Rendeltetési helyük szerint (elsődleges, másodlagos, összesítő bizonylatok)

Ellátmányfelvétel, elszámolások

14.3.2. Szervezés, ügyintézés 48 óra

Intézményi adminisztráció

Intézményi nyilvántartások

Adatvédelmi kötelezettség

Adatbázisok felkutatása, használata

Értesítés, meghívó, határozat levelezési szabályai, fogalmazási és szerkesztési követelményei

Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelésük

Munkához szükséges nyomtatványok űrlapok beszerzése, pótlása

Adatgyűjtés

Belső iratok készítése (emlékeztető, feljegyzés, körlevél, meghívó)

Küldemények érkeztetése, postabontás, iktatás

Üzenetfelvétel, továbbítás

Internetes információkezelés

Önálló fogalmazás, hivatalos levél készítése

Körtelefon

Ünnepi alkalmak szervezése

Szülői értekezletek, szülői fórumok, fogadóórák, nyílt napok szervezése

Hivatalos ügyintézés (hatóságok, közigazgatás)

Napi/heti jelentést készítése